';

Lečenje glaukoma

Rano otkrivanje glaukoma je izuzetno važno kako bi se sprečio gubitak vida.

Glaukom ili kako se često naziva “povišen očni pri­ti­sak” vrlo je česta očna bolest koja pred­stavlja jedan od vodećih uzroka slepila u svetu i kod nas! Glaukom je stanje u kojem je otežano održa­vanje nor­malnog pro­toka očne vodice kroz Vaše oko, što uzrokuje visoke vred­nosti očnog pri­tiska unutar oka i dovodi do oštećenja vidnog živca, propadanja vidnog polja i gubitka vida. Opas­nost leži u tome da nema izraz­i­tih sub­jek­tivnih simp­toma – glaukom ne osećate dok ne postane prekasno!

Nor­malne vred­nosti očnog pri­tiska iznose 10 do 20 mmHg. Važno je znati da 30% ljudi ima sve simp­tome glaukomske bolesti uz nor­malan pri­ti­sak ili tek malo povišen. Zbog te čin­jenice važan je redovan oftal­mološki pregled!

Rano otkri­vanje je jako bitno, kako bi se sprečio gubitak vida. Glaukom koji se ne leči dovodi do atrofije (propadanje) očnog živca i gubitka vida. Lečenje glaukoma obuh­vata raspon od jed­nos­tavne upotrebe kapi za oči u ranoj fazi, do lečenja laserom, i lečenja hirurškim putem u teškim sluča­je­vima. Tre­ba znati da se oštećeni živac ne može obnoviti! Ali, zdravi živci se mogu zašti­titi. Važno je nagl­a­siti da vidna ošt­rina vrlo često i dugo nije u korelaciji s oštećen­jem vidnog polja!

Tipovi glaukoma

 • GLAUKOM OTVORENOG UGLA
 • GLAUKOM ZATVORENOG UGLA
 • OSTALI OBLICI GLAUKOMA
  (mogu biti povezani sa povre­dom ili upalom oka, tumorom oka, uznapre­dovalom šećer­nom bolesti, itd.)

Faktori rizika za razvoj glaukoma

 • Glaukom u porod­ici (20% verovat­noće razvoja glaukoma ako boluju roditelji, 50% ako boluje brat ili sestra)
 • Starosna dob (1% opšte pop­u­lacije obol­jeva u dobi od 40 – 49 god­ina, čak 20 – 30% iznad 75 godina)
 • Rasa (tamno­pute rase su pod većim rizikom)
 • Visoka kratkovi­dost i dalekovidost
 • Sis­temske bolesti poput dija­betesa, hiperten­z­ije, migrenoznih glavobolja, Chronove bolesti, reuma­toidnog artri­tisa, itd.
 • Nakon operacije oka ili pro­duženog uka­pa­vanja kor­tikos­teroid­nih kapi ili sis­temske ter­apije kortikosteroidima

Simptomi koji ukazuju na glaukom

Iako najčešće nema sub­jek­tivnih simp­toma, pos­toje neki znakovi na koje možete obratiti pažnju. Per­iferne mrlje u vid­nom polju i gubitak kon­trastne osetljivosti mogu ukazi­vati na zah­vaćenost sloja nervnih ćelija optičkog živca. Test za kon­trastnu osetljivost, zajedno sa meren­jem širine vidnog polja, mora se uraditi paci­jentu, da bi se mogao utvrditi ste­pen oštećenja vida. Simp­tomi mogu uključi­vati bol u ili iza očne jabučice, glavobolju i osetljivost na pri­ti­sak. “Stvaranje crnih mrlja u vid­nom polju”

Postavljanje dijagnoze oftamologa sastoji se od:

 • uzi­manja istorije bolesti
 • merenja očnog pritiska
 • pre­gleda vidnog živca
 • pre­gled komornog ugla (gonioskopija)
 • CCT (merenje debljine rožnjače)
 • ispi­ti­vanje vidnog polja

OCT (Opti­cal coher­ent tomography)

Uznapre­dovali glaukom stvara defekte u vid­nom polju tzv. “tunel­ski vid”.

Lečenje glaukoma

Mogući načini lečenja glaukoma uključuju:

 • Lokalno kapi (redovno korišćenje kapi za oči neko­liko puta dnevno)
 • Laser
 • Operacije

Kada se jed­nom potvrdi dijag­noza glaukoma, potrebno je sa poseb­nom pažn­jom kon­trolisati očni pri­ti­sak i sve ostale para­me­tre važne za pro­cenu stadi­juma bolesti i određi­vanje tehnike lečenja. U sas­tavu Speci­jal­is­tičke oftal­mološke ordi­nacije ZONA VIDA VESELINOVIĆ formi­ran je kabi­net gde renomi­rani speci­jal­isti oftal­mologije vrše dijag­nos­tiku, lečenje i kon­trolu glaukom­nih bolesnika.

Pre­gled kod paci­je­nata kod kojih pos­toji sum­nja na glaukom, u našoj klinici, osim opšteg oftal­mološkog pre­gleda u sklopu kojeg se vrši merenje očnog pri­tiska i pre­gled vidnog živca, podrazumeva i korišćenje najsavre­meni­jih dijag­nos­tičkih pro­ce­dura, uključu­jući bio­mikroskopiju, pre­gled fun­dusa, gonioskopiju, CCT, kom­pju­ter­i­zo­vano vidno polje kao i OCT. Merenje vred­nosti očnog pri­tiska nije dovoljno za postavl­janje dijag­noze, jer očni pri­ti­sak može biti i u ref­er­ent­nim grani­cama, a da bolest pokazuje oštećenje vida i napre­dovanje, zbog čega se u sus­pek­t­nim sluča­je­vima uv­ek pre­poručuje kom­pletna dijag­nos­tika u smislu glaukoma. Posebno naglašavamo pred­nost pre­gleda paci­je­nata OPTOPOLPTS1000 kom­pju­ter­i­zo­vanom perimetri­jom kao i OCT Zaiss Stra­tus u ranoj dijag­nos­tici glaukoma.

Zakažite glaukomsku obradu

Pozovite KLINIKU VESELINOVIĆ i još danas zakažite glaukomsku obradu.

Adresa
Broj telefona
Email