';

Prof. Dr Dragan Veselinović

Direktor

Prof. Dr Dragan Veselinović
direktor

dragan.veselinovic@klinikaveselinovic.com

Dra­gan Veseli­nović, rođen je 20.03.1954. godine u Zaječaru. Med­i­cin­ski fakul­tet Uni­verziteta u Nišu je upisao školske 1972/73. godine, a završio 1979. godine kao jedan od boljih stu­de­nata iz svoje generacije.

U toku studija bio je demon­stra­tor na pred­metu fiziologija. Dobija speci­jal­izaciju iz oftal­mologije 1983. g. i započinje je u Vojnoj bol­nici u Nišu, gde provodi god­inu dana, a zatim nas­tavlja speci­jal­izaciju u Klin­ici za očne bolesti VMA u Beogradu, gde 1985. g. polaže speci­jal­is­tički ispit sa odličnom ocenom. Nakon završene speci­jal­izacije vraća se u Vojnu bol­nicu u Nišu i radi kao oftal­molog sve do 1993. g. kada prelazi u Kliniku za očne bolesti u Nišu i dobija zvanje asis­tenta. Zvanje docenta na Med­i­cin­skom fakul­tetu u Nišu stiče 2001. g., vanredni pro­fe­sor postaje 2007. g., a zvanje redovnog pro­fe­sora stiče 2012. g.

Nakon završenih poslediplom­skih studija iz oblasti oftal­mologije, na Med­i­cin­skom fakul­tetu u Beogradu, 1991. g. uspešno je odbranio mag­is­tarsku tezu pod naslovom: „Anal­iza etiloških fak­tora i ter­apija pred­nje ishemične neu­ropatije vidnog živca“. Dok­torsku tezu pod naslovom: „Difer­en­ci­jalno dijag­nos­tički i prog­nos­tički značaj vizuel­nih evo­ci­ranih poten­ci­jala i elek­troretino­grama kod inflam­a­tornih i ishemičnih obol­jenja vidnog živca“ odbranio je 1997. g. na Med­i­cin­skom fakul­tetu u Nišu.

Po svom dolasku u Kliniku za očne bolesti Niš, postavl­jen je na mesto šefa hirurškog bloka, s obzirom na to da se u pret­hod­nom periodu intenzivno bavio hirurgi­jom. Prvi uvodi implantaciju intraoku­larnog sočiva nakon operacije katarakte klasičnom metodom 1995. g., od kada kreće savre­mena hirurgija u Očnoj Klin­ici KC Niš.

Nas­tavlja usavrša­vanje hirurgije katarakte 2003.g. kada počinje savre­menu ultra­zvučnu operaciju katarakte u ovoj Ustanovi. Pre toga proveo je stručno usavrša­vanje od mesec dana u Engleskoj u Oblas­noj bol­nici u Ken­ter­ber­iju i fako kurs u Upsali, Šved­ska. Za uvođenje novih hirurških metoda i unapređenja rada Očne klinike KC Niš 2006. g. dobija povelju Srp­skog lekarskog društva podružnice Niš. Do 1999. g. bio je načel­nik hirurškog ode­ljenja, kada je postavl­jen za direk­tora Očne klinike KC Niš na čijem se čelu nalazio 12 god­ina. Kao redovni pro­fe­sor na pred­metu Oftal­mologija i odgov­orni nas­tavnik za speci­jal­izacije, aktivno je učestvo­vao na edukaciji velikog broja lekara na klin­ici, ali i širom Srbije. Bio je član odb­ora za mag­is­ter­i­juma na Med­i­cin­skom fakul­tetu u Nišu, 2003. – 2005. g. i član Saveta Med­i­cin­skog fakul­teta 2007.– 2009. g. Uspešno je obavio edukaciju oftal­mologa u savre­menim operaci­jama katarakte u Pirotu, Vranju, Proku­plju i Zaječaru, a oftal­moloz­ima u Proku­plju omogućio je i ost­vario edukaciju iz operacije glaukoma.

Od novem­bra meseca 2012. g. nalazi se na funkciji predsed­nika Udruženja oftal­mologa Srbije, što je pred­stavl­jalo znača­jno priz­nanje u nje­govoj pro­fe­sio­n­anoj kar­i­jeri i priz­nanje od strane kolega za nje­gove stručne i orga­ni­za­cione sposobnosti.

Prof. dr Dra­gan Veseli­nović se u toku svoje pro­fe­sion­alne kar­i­jere, pored dese­tine hil­jada operacija, uspešno bavio i naučnim radom. Prema podacima iz 2012. g., autor je i koau­tor u ukupno 157 radova, od kojih je 44 radova štam­pano u celini u među­nar­o­d­nim i domaćim časopisima i 113 saopštenih na među­nar­o­d­nim i nacional­nim naučnim skupovima. Autor je jedne mono­grafije, dva poglavlja u mono­grafi­jama i dva poglavlja u udžbenicima. Ost­vario je indeks naučne kom­pe­tent­nosti 143,7. U toku 2005. – 2006. g. od strane Min­istarstva zdravlja izabran je za člana Ini­ci­ja­tivnog odb­ora za formi­ranje Lekarske komore Srbije. Kao pred­stavnik jugo­is­točnog regiona Srbije dao je svoj dopri­nos formi­ranju Lekarske komore Srbije i uspešno orga­ni­zo­vao prve izbore za članove Skuš­tine Lekarske komore za jugo­is­točni region. Od 2008. do 2010. godine bio je gen­er­alni sekre­tar Srp­skog lekarskog društva podružnice Niš, a od 2011. je predsed­nik SLD-​a podružnice Niš, gde aktivno radi i učestvuje u orga­ni­zac­iji stručnih sas­tanaka i pro­mo­ciji lekara u okviru ovog udruženja.