';

PRICE LIST

Examinations, interventions, operations and methods of payment.

Cenovnik pregleda

1. Kom­pletni oftal­mološki pre­gled profesora 4000,00 RSD
2. Kom­pletni oftal­mološki pre­gled specijaliste 2500,00 RSD
3. Kompletni oftalmološki pregled konsultanta vitreoretinalnog hirurga 4000.00 RSD
4. Kon­trolni pregled (do mesec dana) 2000,00 RSD
5. Sistematski pregledi 600-1500,00 RSD
6. Diop­tri­jski pregled 2000,00 RSD
7. Dioptrijski pregled kod dece (u cikloplegiji) 3000,00 RSD
8. Pre­d­op­er­a­tivni pre­gled kod operacije katarakte 7500,00 RSD
9. Skijaskopija 3000,00 RSD
10. Ispi­ti­vanje vidnog polja (oba oka) 3000,00 RSD
11. Ispi­ti­vanje vidnog polja (jedno oko) 1500,00 RSD
12. Pro­fil IOP (dnevna kriva) 1200,00 RSD
13. Merenje očnog pritiska 500,00 RSD
14. Pahimetrija 1500,00 RSD
15. Kom­pletno ispi­ti­vanje u smislu glaukoma 9000,00 RSD
16. Gonioskopija 1500,00 RSD
17. Pre­gled periferije očnog dna u midrijazi 3000,00 RSD
18. Ispi­ti­vanje kolornog vida 1200,00 RSD
19. Biometrija A-​scan/​kalkulacija IOL 3000,00 RSD
20.Kompjuterizovna biometrija 1500,00 RSD
21. Širmer test/​But test 1200,00 RSD
22.Hertel-merenje protruzije bulbusa 1500,00 RSD
23. Blephatermo tretman kapaka 1000,00 RSD
24.Blephatermo tretman sa expresijom Meibomovih žlezdi 2000,00 RSD
25. Aplikacija mekog KS (terapeutsko) 1000,00 RSD
26. Fito­vanje kon­tak­t­nih sočiva 2500,00 RSD
27. Ispi­ranje suznih kanala 2500,00 RSD
28. OCT vidnog živca oba oka 3000,00 RSD
29. OCT makule oba oka 3000,00 RSD
30. OCT prednjeg segmenta oba oka 4000,00 RSD
31. Angio OCT 3000,00 RSD
32. Fluorescinksa angiografija( FAG) 12.000,00 RSD
33. Fotofundus dokumentacija 2000,00 RSD
34. Kornealna topografija oba oka 6000,00 RSD
35. Meibografija 3500,00 RSD
36. Ispitivanje suznog filma 4000,00 RSD
37. Preoperativni pregled za laserko skidanje dioptrije 9000,00 RSD
38. Kontrolna topografija oba oka 4000,00 RSD

Cenovnik intervencija

1. Aplikacija anti VEGF intravitrealno 25.000.00 RSD
2. Aplikacija anti VEGF Eylea/Lucentis 96.000.00 RSD
3. Aplikacija triamcinolona intravitrealno 9600,00 RSD
4. Aplikacija triamcinolona peribulbarno 4000,00 RSD
5. Davanje retrobulbarne injekcije 1200,00 RSD
6. Davanje parabulbarne injekcije 1200,00 RSD
7. Skidanje konaca sa rožnjače 1200,00 RSD
8. Ekstrakcija stranog tela rožnjače 1200,00 RSD
9. Yag laser iridotomija jednog oka 12.000,00 RSD
10. Yag laser kapsulotomija jednog oka 6000,00 RSD
11. LFK focalis 8000,00 RSD
12. LFK panretinalis 22.000,00 RSD
13. LFK barrage 20,000,00 RSD
14. Lasersko skidanje dioptrije 500,00 € (po oku)

Cenovnik operacija

1. Operacija Entropijum/​Ektropijum 550,00
2. Eks­ciz­ija TU kapaka/​vežnjače sa Ph nalazom 550,00
3. Operacija ksantelazme 250,00
4. Operacija blefarohalaze (oba oka) 700,00
5. Operacija ptoze (sus­pen­zionom metodom) 600,00
6. Hiruška obrada povrede rane rožn­jače i beonjače 600,00
7. Hiruška obrada povrede pred­njeg segmenta 800,00
8. Operacija halaciona 100,00
9. Operacija pterigijuma 250,00
10. Operacija recidiva ptei­rigi­juma (MMC) 350,00
11. Pupi­lo­plas­tika 400,00
12. Operacija katarakte ekstrakap­su­larna ekstrak­cija(ECCE)sa ugrad­njom IOL-​a 650,00
13. Ultrazvučna operacija katarakte sa ugrad­njom IOL-​a 800,00-1000,00
14. UZ operacija sa ugradnjom multifokalnog sočiva 1200,00-1400,00
15. UZ operacija sa ugradnjom toričnog sočiva 1200,00-1400,00
16. Sekun­darna implantacija IOL-​a 600,00-800,00
17. Sekundarna ugradnja iris clip sočiva kod afakije 1300,00
18. Sekundrana ugradnja three piece sočiva (skelralna fiksacija) 1200,00
19. Operacija subluksiranog sočiva +IOL+CTR 1300,00
20. Aspiracija sočivnih masa 600,00
21. Reša­vanje malpozi­cije IOL-​a 400,00
22. Fakoemulz­i­fikacija sub­luk­sir­a­nog sočiva 1000,00
23. Kom­bi­no­vana operacija katarakte i glaukoma 1300,00
24. Operacija glaukoma (trabekulektomija) 550,00
25. Operacije stra­bizma 600,00
26. Vitrektomija 2000,00-3000,00
27. Vađenje silikonskog ulja 900,00
28.Zamena silikonskog ulja 1200,00
29. Aplikacija tri­am­ci­no­lina i li antibi­otika intravitrealno 80,00
30. Dakriocistorinostomija 1500,00

Načini plaćanja

O način­ima gotovin­skog i bez­go­tovin­skog plaćanja med­i­cin­skih usluga u očnoj bolnici Klinika Veselinović možete se detaljno raspi­tati u sekre­tar­i­jatu Klinike (info@klinikaveselinovic.com). Klinika Veselinović je omogućila paci­jen­tima i kred­i­ti­ranje troškova lečenja.

Pored gotovin­skog plaćanja moguće je i plaćanje plat­nim i kred­it­nim kar­ti­cama VISA, VISA Elec­tron, Mas­ter­Card, Mae­stro, DinaC­ard, Din­ers, WEB kred­itima i uplatom preko računa.