';

O NAMA

Klinika Veselinović nalazi se u poslovnom cen­tru „Zona I” na Bule­varu Neman­jića 67, u Nišu .

Klinika Veselinović

Od početka rada klinike, kao kon­sul­tant radi prof. dr Dra­gan Veseli­nović, oftal­molog velikog iskustva.

Prof. dr Dra­gan Veseli­nović, je nakon speci­jal­izacije na VMA u Beogradu nas­tavio uspešnu kar­i­jeru prvo u Vojnoj bolnici u Nišu, a kas­nije u Klin­ici za očne bolesti KC Niš.

Ponevši veliko iskustvo sa speci­jal­izacije i kas­ni­jim usavrša­van­jima u Šved­skoj i Engleskoj uveo je puno nov­ina u oftal­mologiji u sre­dini u kojoj radi.

Veliko iskustvo u savre­menoj hirurgiji katarakte nakon više od 10 000 uspešnih operacija, čini ga jed­nim od najiskus­ni­jih hirurga pred­njeg seg­menta oka u Srbiji.

Savremena oprema

Klinika „Veseli­nović“ pose­duje savre­menu opremu uz pomoć koje je moguće obav­iti dijag­nos­tiku svih oftal­moloških obol­jenja. Nakon detaljnog pre­gleda omogućena je rana dijag­nos­tika i lečenje najvećeg broja obol­jenja oka. Zah­valju­jući velikom iskustvu prof. dr Dra­gana Veseli­novića moguće je uspešno izvođenje najkom­p­liko­vani­jih operacija katarakte, glaukoma i drugih obol­jenja pred­njeg seg­menta oka.

Optika Vizus V

U sklopu Klinike Veselinović nalazi se i optika VIZUS-V, koja pos­toji nešto duže, od 1995. g. sa pred­hod­nim sedištem u PC „Ambasador“ u Nišu. U ovoj optici možete dobiti vrlo kvalitetno izrađene naočare po pris­tu­pačnim cenama. Deviza ove optike je „Vašim očima s ljubavlju“ i tako funkcioniše god­i­nama, pri čemu je sve više onih koji su se uver­ili u kvalitet naočara i ljubaznost osoblja.